Skip to main content
checkmarkVoor 23.59 uur besteld,  volgende werkdag verzonden
checkmarkIedere week nieuwe items online
checkmarkKom langs in één van onze winkels

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden New Cvltr BV

Email: info@newcvltr.nl

Website: www.newcvltr.nl

 

Definities

 

 1. New Cvltr: New Cvltr Bv, gevesigd te Nijmegen onder KvK nr. 85589667.
 2. Klant: degene met wie New Cvltr een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: New Cvltr en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens New Cvltr.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die New Cvltr hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die New Cvltr hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan New Cvltr te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die New Cvltr niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters en modellen

 

 1. Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daarna geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Betalingen en betalingstermijn

 

 1. New Cvltr mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 8 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat New Cvltr de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. New Cvltr behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is New Cvltr gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan New Cvltr.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag New Cvltr zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van New Cvltr op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door New Cvltr, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan New Cvltr te betalen.

 

Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is New Cvltr gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. New Cvltr roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan New Cvltr, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc)
 • het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud van internet gaat afnemen

 

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@newcvltr.nl , indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van New Cvltr, newcvltr.nl kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan New Cvltr, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Retourvignet

 1. Het ontvangen artikel is verzegeld met een Retourvignet® zegel en hangtag. Even passen en beoordelen mag maar niet dragen en/of gebruiken.
  Het passen op een hygiënische manier is toegestaan maar zorg ervoor dat bij het passen de artikelen niet beschadigen en/of vervuilen. Product labels en etiketten mogen niet verwijderd worden. Het retourvignet is zo bevestigd dat het passen mogelijk moet zijn, met het verwijderen van het Retourvignet® zegel vervalt het recht op retour en restitutie. Indien je het artikel wilt retourneren, zorg er dan voor dat je het artikel in originele staat en de fabrieksverpakking naar ons terugstuurt.

Mocht je de originele doos niet meer in je bezit hebben zorg dan dat je een doos gebruikt die het artikel tijdens het transport voldoende beschermt. Let er wel op dat alle productlabels zijn bijgesloten en het Retourvignet® niet is verwijderd. Alleen op deze manier kunnen we samen duurzaam retourneren en kunnen wij iemand anders blij maken met dit ‘nieuwe’ artikel. Wij hopen op uw medewerking!

Het recht op retour en restitutie vervalt wanneer: • het product vervuild en/of beschadigd is
• het product gewassen is
• het Retourvignet® zegel is verbroken

 

 

Vergoeding van bezorgkosten

 

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan New Cvltr heeft geretourneerd, dan zal New Cvltr eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terug betalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van New Cvltr voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Vergoeding retourkosten

 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 

Opschortingsrecht

 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

 

 1. New Cvltr kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van New Cvltr heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan New Cvltr.
 3. New Cvltr is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan New Cvltr te verrekenen met een vordering op New Cvltr.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. New Cvltr blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van New Cvltr op grond van wat voor met New Cvltr gesloten overeenkomst dan ook , met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan New Cvltr zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien New Cvltr een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft New Cvltr het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij New Cvltr, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft New Cvltr het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan New Cvltr kan tegenwerpen.

 

Feitelijke levering

 

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

 

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen , hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan New Cvltr niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan New Cvltr, bij gebreke waarvan New Cvltr niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen., aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Ruilen

 

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de orginele bon of factuur.
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte orginele (prijs) kaartjes.
 • het product bij online bestelling wordt teruggestuurd in originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes plus verzegeling van retour vignet. Zie retourvignet in de algemene voorwaarden.
 • het product is nog niet gebruikt.

 

 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en badpakken/bikini’s kunnen niet worden geruild.

 

Vrijwaring

 

 1. De klant vrijwaart New Cvltr tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door New Cvltr geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 

 1. De klant dient een door New Cvltr geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten dan dient de klant New Cvltr daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen New Cvltr uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat New Cvltr in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat New Cvltr gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan New Cvltr.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling New Cvltr ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

 1. Als New Cvltr een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan New cvltr verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid New Cvltr

 

 1. New Cvltr is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien New Cvltr aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. New Cvltr is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien New Cvltr aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

 

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van New Cvltr vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer New Cvltr toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door New Cvltr niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat New Cvltr in verzuim is.
 3. Net Cvltr heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien New Cvltr kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van New Cvltr in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan New Cvltr kan worden toegerekend in een van de wil van New Cvltr onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van New Cvltr kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: Noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemiën, etc) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor New Cvltr 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat New Cvltr er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. New Cvltr is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. New cvltr is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal New Cvltr zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van New Cvltr.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat New Cvltr bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar New Cvltr is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Prijzen die New Cvltr ter beschikking stelt met acties zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden
 3. Aan prijzen die New Vvltr uitreikt of ter beschikking stelt, kunnen geen rechten of plichten ontleend worden aan New Cvltr
 4. New Cvltr geeft geen garantie op stoffen met betrekking tot halen en pillen die ontstaan.
 5. New Cvltr behoudt zich het recht om in acties openbaar gebruik te maken van de gegevens van de winnaar of winnares, klant, bezoeker van de webshop newcvltr.nl en social media pagina’s zoals Facebook, Twitter, Tiktok en Instagram. Indien de winnaar of winnares niet bereik is mee te werken met bovengenoemde voorwaarden dan behoudt New Cvltr zich het recht de prijs aan een ander persoon uit te reiken.

 

Opgesteld op 12 juni 2022.